Voucher 2014 – Πρόγραμμα Επιταγής εισόδου ΟΑΕΔ

Σε μια προσπάθεια να μειωθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας της χώρας μας (το οποίο ήταν 27% τον Σεπτέμβριο του 2013), υλοποιήθηκε το 2013 ένα πρόγραμμα επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους από 18 έως 29 ετών. Σε συνέχεια αυτού του προγράμματος, θα υλοποιηθεί και το 2014 ένα αντίστοιχο πρόγραμμα επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους (voucher).

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας (18-29)

Το πρόγραμμα επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για το 2014 θα χωριστεί σε δύο μέρη, ανάλογα με την ηλικία των ωφελούμενων. Το πρώτο μέρος αφορά τις ηλικίες από 25-29 ετών, ενώ το δεύτερο μέρος τις ηλικίες από 18-24 ετών. Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από 25-29 ετών θα υλοποιηθεί πρώτο και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το πρόγραμμα απασχόλησης για άτομα ηλικίας 18 ως 24 ετών.

Σε ότι αφορά το πρώτο μέρος του προγράμματος επιταγής εισόδου, ο πλήρης τίτλος του είναι “Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”, ενώ ο προϋπολογισμός του είναι 108.000.000 ευρώ και συμμετέχουν οι ακόλουθες περιφέρειες:

 • Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 • Αττικής
 • Βορείου Αιγαίου
 • Δυτικής Ελλάδας
 • Δυτικής Μακεδονίας
 • Ηπείρου
 • Θεσσαλίας
 • Ιονίων Νήσων
 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Κρήτης
 • Νοτίου Αιγαίου
 • Πελοποννήσου
 • Στερεάς Ελλάδας

Eπιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι η σταδιακή είσοδος των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, με την προοπτική να απασχοληθούν τελικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι τις 30/6/2016 και συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 30.000 άνεργοι, εκ των οποίων οι 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και οι 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών

– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, συνολικής διάρκειας 450 ωρών. Η πρακτική άσκηση θα ολοκληρωθεί σε 2 φάσεις. Οι πρώτες 200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης (α’ φάση) και οι επόμενες 250 ώρες θα αφορούν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης (β’ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 6 μήνες.

– Υποστήριξη και συμβουλευτική των καταρτιζομένων από τους παρόχους κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκηση που αφορούν στην διάγνωση και σύζευξη των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση και παρακολούθηση του καταρτιζόμενου από τον πάροχο, όταν αυτός είναι στην επιχείρηση και επιπρόσθετες υπηρεσίες ώστε η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου να μετατραπεί σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι από την επιταγή εισόδου είναι:

– 2550 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, εκ των οποίων τα 480 αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και τα 2070 στο επίδομα πρακτικής άσκησης (920 ευρώ για την α’ φάση και 1150 για την β’ φάση).

– 2280 ευρώ για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, εκ των οποίων τα 480 αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και τα 1800 στο επίδομα πρακτικής άσκησης (800 για την α’ φάση και 1000 για την β’ φάση).

Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης καταβάλλονται από τον πάροχο κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης, είτε της θεωρητικής κατάρτισης, είτε της πρακτικής άσκησης. Οι πάροχοι θα λάβουν 1080 ευρώ για κάθε ωφελούμενο που θα καταρτίσουν, με την προοπτική αυτό το ποσό να γίνει 1380 ευρώ αν υπογραφεί τελικά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας διαρκείας τουλάχιστον έξι μηνών ανάμεσα στην επιχείρηση και στον ωφελούμενο, μετά την πρακτική άσκηση του τελευταίου. Οι επιχειρήσεις που αφορά το πρόγραμμα είναι επιχειρήσεις, οργανισμοί και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα το ελληνικό δημόσιο και οι οποίες δύνανται να επιδοτηθούν αν προβούν σε πρόσληψη του ωφελούμενου μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης. Οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου δεν συμπεριλαμβάνονται, γιατί θα υπάρξει ξεχωριστή προκήρυξη για την κάλυψη 8.000 θέσεων εργασίας στον τουριστικό κλάδο τον Σεπτέμβριο.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον πληροί τα κριτήρια και επιλεγεί, θα εγγραφεί στο «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας». Δικαίωμα συμμετοχής στο “Μητρώο Ωφελούμενων” έχουν:

α. Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων ή όσοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου / ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.
β. Όσοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 μέχρι και 31.12.1989.
γ. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
δ. Όσοι δεν έχουν μαθητική ή σπουδαστική φοιτητική ιδιότητα

Η επιλογή και η εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των εξής κριτηρίων:

– Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
– Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014
– Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 15/9/2014 και ώρα 24.00. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά από αυτήν την ιστοσελίδα, ενώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση από εδώ. Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος είναι 90 μόρια και η ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου (voucher) θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και δύο μήνες μετά την εγγραφή του ωφελούμενου στο μητρώο. Να σημειωθεί ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξάρτητα από το σε ποιά ομάδα ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, την οποία δεν μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος voucher για ηλικίες από 18 έως 24 ετών είναι σε δημόσια διαβούλευση από τις 5/8/2014 και θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι και τις 10/8/2014 και ώρα 23.59. Αυτή η επιταγή εισόδου έχει προϋπολογισμό 43.200.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014-2020.

Αυτό το πρόγραμμα ανέργων αναμένεται να ωφελήσει 12.000 άνεργους νέους και νέες, ηλικίας από 18 ως 24 ετών από τους οποίους οι 3000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και οι 9000 απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος σε αυτό το voucher είναι να είναι γραμμένος στον ΟΑΕΔ, να έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Αυτή η επιταγή εισόδου περιλαμβάνει:

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 80 έως 120 ώρες με αντικείμενο κατάρτισης την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και / ή ειδικά θεματικά αντικείμενα, ανάλογα με την ομάδα των ωφελούμενων, τα οποία και θα σχετίζονται με την θέση της πρακτικής άσκησης

– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα από 380 ως και 420 ώρες της οποίας η συνολική διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.

– Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Η πληρωμή των ωφελούμενων θα γίνει σε τρεις φάσεις.

Η προκήρυξη για την φάση αυτή θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, ενώ το σχέδιο της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε εδώ.


Πηγή: e-biografiko.grΣχετικά Άρθρα:
Ο απόλυτος οδηγός για επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας από διαδίκτυο
Τα 7 λάθη των νέων freelancers
Πώς Να Αναζωογονήσετε Το Κυνήγι Εργασίας